Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Driakiew ¿ó³tawa( (Du: Gelbe Skabiose, ac: Scabiosa ochroleuca)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-29
Autor : Pacyfka99 2010-04-29

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz±d: szczeciowce
Rodzina: szczeciowate
Rodzaj: driakiew
Gatunek: driakiew ¿ó³ta

Nazewnictwo


Driakiew ¿ó³ta (d. ¿ó³tawa) Scabiosa ochroleuca L. – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny szczeciowatych. 


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, rozga³êziaj±ca siê, w dolnej czê¶ci gêsto ow³osiona, gór± s³abiej. Osi±ga wysoko¶æ 10-80 cm.
Li¶cie
Gêsto ow³osione przylegaj±cymi w³oskami. Li¶cie ³odygowe1-3-pierzastosieczne, z³o¿one z równow±skich odcinków. Li¶cie ró¿yczkowe o lirowatym kszta³cie lub karbowane albo pi³kowane.
Kwiaty
¯ó³tawobia³e, zebrane w pó³kulist± g³ówkê o ¶rednicy 1,5-3,5 cm i omszonych listkach okrywy. Na dnie g³ówki ³useczkowate, drobne przysadki. Kwiaty 5-krotne, lekko grzbieciste, bezwonne. Brze¿ne kwiaty w koszyczku du¿o wiêksze. Posiadaj± miseczkowato rozszerzony na szczycie kieliszek o b³oniastym brzegu. Kielich przekszta³cony w szczeciny, w m³odych kwiatach brunatne.

Biologia i ekologia:

Bylina lub ro¶lina dwuletnia, hemikryptofit. Siedlisko: suche zbocza, murawy, przydro¿a, ¶wietliste zaro¶la. Kwitnie od czerwca do pa¼dziernika. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Festucetalia valesiacae i Ass. Scabioso-Genistetum (lokalnie)

Zastosowanie:

W³a¶ciwo¶ci (zastosowanie): drakiew jest stosowana w leczeniu odry, anginie, grypie i przeziêbieniu. Ponadto u¿ywa siê j± do przemywania owrzodzeñ i zaropia³ych ran. Dawniej stosowano j± w leczeniu ki³y. Nie nale¿y leczyæ siê driakwi± bez zgody i kontroli lekarza. Dawkowanie: na ww. schorzenia przygotowujemy odwar z korzenia , ³y¿kê suszu zalewamy szklank± wody i gotujemy pod przykryciem 3 – 5 minut. Po up³ywie tego czasu miksturê przecedzamy i pijemy 2 – 3 razy dziennie po 1/4 szklanki.
Ro¶liny te s± zalecane na choroby skóry, w tym na ³uszczycê i ¶wierzb.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z driakwi± go³êbi±

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w ¶rodkowej i po³udniowej Europie, w europejskiej czê¶ci Rosji, w Turcji, Kazachstanie, Mongolii i Chinach. Do¶æ pospolity na terenie Polski, zarówno na ni¿u, jak i w ni¿szych po³o¿eniach górskich.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Lirowate

Wielko wcicia blaszki : Sieczna

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek leczniczy

Rolina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa), Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia), Scabiosa canescens(Driakiew wonna), Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita), Knautia arvensis(¦wierzbnica polna), Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Waciwoci roliny


¦wierzbDriakiew ¿ó³tawa
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
£uszczycaDriakiew ¿ó³tawa
AnginaDriakiew ¿ó³tawa
Choroby skóryFio³ek wonny
Driakiew ¿ó³tawa
Brzoza brodawkowata
GrypaDriakiew ¿ó³tawa
Ki³aDriakiew ¿ó³tawa
OdraDriakiew ¿ó³tawa
OwrzodzeniaDriakiew ¿ó³tawa

RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa),
Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia),
Scabiosa canescens(Driakiew wonna),
Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita),
Knautia arvensis(¦wierzbnica polna),
Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),