Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Przytulia w³a¶ciwa(( ac: Galium verum)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2010-05-19
Autor : Pacyfka99 2010-05-19

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: goryczkowce
Rodzina: marzanowate
Rodzaj: przytulia
Gatunek: przytulia w³a¶ciwa

Nazewnictwo

kwitnie od lipca do wrze¶nia

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona lub pok³adaj±ca siê, o wysoko¶ci do 1 m, niemal ob³a, krótko ow³osiona. Ro¶lina pod ziemi± posiada trwa³e k³±cze wytwarzaj±ce roz³ogi.
Li¶cie
Ulistnienie okó³kowe, w okó³ku 8-12 li¶ci. Li¶cie o szeroko¶ci 1-2 mm, ostro zakoñczone, równow±skie lub lancetowate, przewa¿nie podwiniête. Maj± jeden tylko nerw g³ówny, s± ca³obrzegie, ja¶niejsze i kutnerowate na spodniej stronie.
Kwiaty
Zebrane w wyd³u¿one i gêsto ow³osione kwiatostany wyrastaj±ce po dwa z okó³ków li¶ci. Kwiaty promieniste, ma³e, pachn±ce miodem, na szypu³kach o d³ugo¶ci 3-4 mm, poziomo odstaj±cych. Korona zros³op³atkowa o ¶rednicy 2-3 mm, krótkiej rurce, z³o¿ona z 4 ¿ó³tych p³atków. Wewn±trz niej 4 przyro¶niête do niej prêciki i 1 s³upek z doln± zal±¿ni± i dwoma szyjkami o g³ówkowatych znamionach. Ro¶lina miododajna, nektar znajduje siê na dnie kwiatowym.
Owoc
Roz³upnia rozpadaj±ca siê na dwa nagie i g³adkie orzeszki.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

odyga przekrj : Ob³a

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilo 5
Galium aparine(Przytulia czepna), Galium verum(Przytulia w³a¶ciwa), Galium boreale(Przytulia pó³nocna), Galium schultesii(Przytulia schultesa), Asperula odorata(Przytulia wonna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Rubiaceae (marzanowate)

- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia okkowe
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilo 5
Galium aparine(Przytulia czepna),
Galium verum(Przytulia w³a¶ciwa),
Galium boreale(Przytulia pó³nocna),
Galium schultesii(Przytulia schultesa),
Asperula odorata(Przytulia wonna),