Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Dziewanna kutnerowata( (Du: Windblumen-K√∂nigskerze, £ac: Verbascum phlomoides)
-
Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-29
Autor : Pacyfka99 2010-04-29

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: trêdownikowate
Rodzaj: dziewanna
Gatunek: dziewanna kutnerowata

Nazewnictwo

Jest naszym polskim gatunkiem rodzimym i jest pospolita na ca¬≥ym ni¬Ņu. ¬£odyga jest pojedyncza do 150 cm, pokryta jest g√™stym, ¬Ņ√≥¬≥tawym kutnerem. W dolnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi li¬∂cie s¬Ī szerokoeliptyczne, w g√≥rnej szerokosercowate. Kwiaty wyrastaj¬Ī w szczytowej cz√™¬∂ci ¬≥odygi p√™czkami po 2-5. Korona kwiatu o ¬∂rednicy do 5 cm, sk¬≥ada si√™ z 5 szerokich p¬≥atk√≥w jasno¬Ņ√≥¬≥tej barwy. Kwitnie od sierpnia do wrze¬∂nia.

Morfologia:

Pokrój
Wysoka ro¬∂lina zielna o pojedynczej ¬≥odydze. W pierwszym roku wegetacji tworzy przy ziemi r√≥¬Ņyczk√™ li¬∂ci, a dopiero w drugim roku wyrasta ¬≥odyga z kwiatostanem.
£odyga
Wysoka do 150 cm, pojedyncza ¬≥odyga pokryta jest g√™stym, ¬Ņ√≥¬≥tawym kutnerem.
Li¶cie
Wyrastaj¬Īce naprzemianlegle na ¬≥odydze li¬∂cie maj¬Ī karbowane brzegi. W dolnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi li¬∂cie s¬Ī szerokoeliptyczne, w g√≥rnej szerokosercowate. Ich blaszki li¬∂ciowe na niewielkiej odleg¬≥o¬∂ci przylegaj¬Ī do ¬≥odygi.
Kwiaty
W szczytowej, niemal bezlistnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi wyrastaj¬Ī p√™czkami po 2–5, skupione w grono. Korona kwiatu o ¬∂rednicy do 5 cm i o bardzo kr√≥tkiej rurce, sk¬≥ada si√™ z 5 szerokich p¬≥atk√≥w jasno¬Ņ√≥¬≥tej barwy. Pr√™cik√≥w jest 5, przy czym trzy z nich s¬Ī ow¬≥osione (wa¬Ņna cecha przy oznaczaniu gatunk√≥w dziewanny), s¬≥upek 1. Pr√™ciki s¬Ī dwusilne – 2 s¬Ī d¬≥u¬Ņsze od pozosta¬≥ych. S¬≥upek i pr√™ciki dojrzewaj¬Ī r√≥wnocze¬∂nie. Kwiaty bez miodnik√≥w, samopylne.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina dwuletnia, hemikryptofit. Kwitnie od sierpnia do wrze¬∂nia. Ro¬∂nie na s¬≥onecznych i suchych miejscach, na wzg√≥rzach, nasypach kolejowych i ugorach. Mo¬Ņe rosn¬Ī√¶ na dosy√¶ ja¬≥owych glebach, nie toleruje miejsc podmok¬≥ych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku zespo¬≥√≥w (All.) Onoperdenion i Ass. Onoperdetum acanthii[3].

Zastosowanie:

Surowiec zielarski
Kwiat dziewanny (Flos Verbasci) syn. korona dziewanny (Corolla Verbasci). R√≥wnocennego surowca dostarczaj¬Ī trzy gatunki: dziewanna kutnerowata, drobnokwiatowa oraz wielkokwiatowa. Kwiaty barwy od jasno¬Ņ√≥¬≥tej do brunatnej i ¬∂rednicy od 20 do 30mm[6]. Istotnymi sk¬≥adnikami surowca s¬Ī ¬∂luzy (do 3%), ponadto saponiny m.in. werbaskosaponina, irydoidy: aukubina, flawonoidy, barwniki karotenowe: β–karoten, β–krocetyna i ksantofile, ¬∂lady olejku lotnego i kwasu jab¬≥kowego oraz do 6% soli mineralnych. Spo¬∂r√≥d sk¬≥adnik√≥w oboj√™tnych zwraca uwag√™ znaczna zawarto¬∂√¶ sacharozy i innych cukr√≥w (do 20%).
Dzia³anie
Wodne wyci¬Īgi surowca maj¬Ī zastosowanie g¬≥√≥wnie wykrztu¬∂ne (dzi√™ki zawarto¬∂ci saponin) oraz os¬≥aniaj¬Īce (dzi√™ki obecno¬∂ci ¬∂luzu). Dzia¬≥aj¬Ī r√≥wnie¬Ņ przeciwzapalnie na b¬≥ony ¬∂luzowe jamy ustnej, gard¬≥a, oskrzeli, prze¬≥yku, ¬Ņo¬≥¬Īdka i jelit, a tak¬Ņe dr√≥g moczowych ¬≥¬Īcznie z p√™cherzem. Doustnie podawane wyci¬Īgi z dziewanny maj¬Ī nieznaczne dzia¬≥anie moczop√™dne i napotne[7]. Stosowane zewn√™trznie na sk√≥r√™ kwiaty dzia¬≥aj¬Ī odmi√™kczaj¬Īco, goj¬Īco i przeciwzapalnie. Stwierdzono dzia¬≥anie surowca przeciw wirusom grypy A2 i B.
Dawkowanie
Napar z kwiat√≥w dziewanny przygotowuje si√™ zalewaj¬Īc 1 ¬≥y¬Ņk√™ surowca szklank¬Ī ciep¬≥ej wody i ogrzanie do wrzenia (nie gotowa√¶). Nast√™pnie napar nale¬Ņy odstawi√¶ na 15 minut i przecedzi√¶. Pi√¶ 2-3 razy dziennie po ½ szklanki ciep¬≥ego naparu po jedzeniu.
Zbiór i suszenie
Do cel√≥w leczniczych zbiera si√™ ze stanu naturalnego, rzadziej z upraw, w drugim roku wegetacji ro¬∂liny korony kwiatowe z przyro¬∂ni√™tymi do niej pr√™cikami, gdy kwiaty s¬Ī ju¬Ņ ca¬≥kowicie rozwini√™te. Do zbioru przyst√™puje si√™, gdy korony obesch¬≥y z porannej rosy, poniewa¬Ņ wilgotne brunatniej¬Ī w czasie suszenia. Podobnie trac¬Ī z¬≥ocisto¬Ņ√≥¬≥t¬Ī barw√™ kwiaty zgniecione przy zbiorze lub w czasie transportu. Suszy√¶ nale¬Ņy szybko, najlepiej w suszarni w temp. 35¬įC, roz¬≥o¬Ņone pojedyncz¬Ī warstw¬Ī. Po wysuszeniu kwiaty dziewanny pakuje si√™ do szczelnych naczy√Ī szklanych lub metalowych, silnie ugniataj¬Īc; najlepiej sprasowa√¶ je w cegie¬≥ki i zawin¬Īc w celofan. Przechowywa√¶ nale¬Ņy w miejscach suchych i zaciemnonych poniewa¬Ņ szybko ulegaj¬Ī zbrunatnieniu w wilgotnych warunkach.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z dziewann¬Ī firletkow¬Ī, dz. pospolit¬Ī, dz. wielkokwiatow¬Ī.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Europie Po¬≥udniowej i ¬¶rodkowej oraz na cz√™¬∂ci obszaru Azji (Kaukaz, Turcja, Zachodnia Syberia, Kazachstan)[2]. W Polsce pospolita na ca¬≥ym ni¬Ņu. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),