Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rzepik wonny( (Du: Gro√üer Odermennig, £ac: Agrimonia procera)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2014-06-30
Autor : Lena 2014-06-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina ró¬Ņowate
Rodzaj rzepik
Gatunek rzepik wonny

Nazewnictwo

Rzepik wonny (Agrimonia procera) – gatunek ro¬∂liny z rodziny r√≥¬Ņowatych.

Morfologia:

£odyga
Prosto wzniesiona o wysoko¬∂ci 70-200 cm. Ow¬≥osiona d¬≥ugimi, odstaj¬Īcymi w¬≥oskami i male√Īkimi gruczo¬≥kami. Wyrasta z podziemnego k¬≥¬Īcza.
Li¶cie
Przerywano- nieparzystopierzaste z przylistkami. Odcinki li¬∂ciowe w nasadzie zaokr¬Īglone, od do¬≥u z¬Ībkowane. Od do¬≥u li¬∂cie g√™sto ow¬≥osione oraz z licznymi, bardzo drobnymi, l¬∂ni¬Īcymi gruczo¬≥kami, na nerwach z d¬≥u¬Ņszymi w¬≥oskami. Sp√≥d li¬∂ci bladozielony.
Kwiaty
Zebrane w cienkie, k¬≥osokszta¬≥tne grona, Kielich pokryty haczykowatymi kolcami. Kwiaty niewielkie, o ¬Ņ√≥¬≥tych p¬≥atkach korony, odwrotnie sercowatych. S¬≥upek dolny, otoczony przez hypancjum. Dojrza¬≥e hypancjum w ¬∂rodkowej tylko cz√™¬∂ci s¬≥abo bruzdowane lub g¬≥adkie. Kolce cz√™¬∂ciowo odgi√™te w d√≥¬≥.
Gatunki podobne
Od rzadko spotykanego w Polsce rzepiku szczeciniastego r√≥¬Ņni si√™ zaokr¬Īglon¬Ī i pi¬≥kowan¬Ī nasad¬Ī listk√≥w (u rz. szczeciniastego nasada jest klinowato zw√™¬Ņona i ca¬≥obrzega). Od cz√™stego rzepika pospolitego r√≥¬Ņni si√™ bladozielonym spodem li¬∂ci (u rz. pospolitego zwykle szarokutnerowaty) oraz s¬≥abo bruzdowanym lub g¬≥adkim hypancjum.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Preferuje miejsca wilgotne na skrajach lasów i w zaro¬∂lach. Gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku zespo¬≥ów Trifolion medii. Kwitnie od czerwca do sierpnia. 2n=56.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z rzepikiem pospolitym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Zasi√™g wyst√™powania obejmuje znaczn¬Ī cz√™¬∂√¶ Europy z wyj¬Ītkiem jej po¬≥udniowo-wschodnich i wschodnich kra√Īc√≥w (granica zasi√™gu biegnie od Finlandii, poprzez Bia¬≥oru¬∂, Ukrain√™, Bu¬≥gari√™, kraje by¬≥ej Jugos¬≥awii. W Polsce rozpowszechniony w znacznej cz√™¬∂ci kraju, rzadki w g√≥rach, pasie wybrze¬Ņa i na Nizinie P√≥¬≥nocnomazowieckiej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),