Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Rze¿ucha w³ochata (Ang: Hairy bittercress, (Du: Behaartes Schaumkraut, ac: Cardamine hirsuta)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj rze¿ucha
Gatunek rze¿ucha w³ochata

Nazewnictwo

Rze¿ucha w³ochata (Cardamine hirsuta L.) synonim rz. czteroprêcikowa – gatunek niewielkiej ro¶liny z rodziny kapustowatych (Brassicaceae).

Morfologia:

£odyga
£odygi zielne, liczne i rozga³êziaj±ce siê, ow³osione lub nagie (rzadziej), 7-30 cm wysoko¶ci.
Li¶cie
Osadzone na d³ugich ogonkach, nie tworz± uszek obejmuj±cych ³odygê. Wraz z wiekiem ro¶liny, pojawiaj±ce siê nowe li¶cie do¶æ znacznie ró¿ni± siê od wcze¶niejszych. Li¶cie pierzastodzielne, z najwiêkszym listkiem szczytowym i 2, 4 lub 6 bocznymi. Listki u najstarszych li¶ci (dolnych) maj± du¿e powierzchnie, nieregularnie ob³e. Listki górne (m³odsze) s± mniejsze, oszczepowate z wolnym koñcem w kszta³cie ³uku, nastêpnie, za dwoma trójk±tnymi zêbami ostro zwê¿aj± siê w ogonek.
Kwiaty
Ledwie widoczne, niepozorne, bia³e i nierozchylone (proste). Prêcików 4. Dzia³ki kielicha w±skie i eliptyczne, 1,5 do 2,2 mm d³ugie, zielone, niekiedy fioletowo nabieg³e. P³atki korony w±skie, klinowato zakoñczone do 4 mm d³ugie.
Owoc
£uszczyna wielokrotnie d³u¿sza ni¿ szeroka, bez widocznych nerwów, zakoñczona niewielkim dzióbkiem. D³ugo¶æ 12-25 mm i ok. 1,2 mm szeroko¶ci osadzone na szypu³kach do 13 mm d³ugich. Wewn±trz przezroczysta przegroda a po jej obu stronach nasiona u³o¿one w jednym szeregu, jedno za drugim. Dotkniête ³uszczyny (w odpowiednim stadium dojrza³o¶ci) pêkaj±, ³upiny nasienne zwijaj± siê i odpadaj±. Nasiona dojrzewaj± pó¼niej i te¿ odpadaj±. Na szypu³kach pozostaj± ¿ó³te przegrody. £uszczyny i szypu³ki odstaj± i zajmuj± górn±, bezlistn± czê¶æ ³odygi.
Korzeñ
Palowo-wi±zkowy, bia³y.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna lub dwuletnia. Kwitnie od kwietnia do czerwca, czasami tak¿e na jesieni. Siedlisko: gleby ¿yzne, wilgotne i wolne od ro¶linno¶ci. Naj³atwiej mo¿na j± wypatrzyæ w szkó³kach le¶nych, w uprawach ogrodniczych, na plantacjach i le¶nych przydro¿ach. Wegetacjê zaczyna wcze¶nie i wcze¶nie te¿ zaczyna kwitn±æ i owocowaæ. W razie suszy zasycha.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z rz. gorzk± (Cardamine amara), rz. le¶n± (Cardamine flexuosa) i rz. niecierpkow± (Cardamine impatiens).

Zasig wystpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony. Rodzimy obszar wystêpowania obejmuje Europê, cze¶æ Afryki i znaczne obszary Azji. Jako gatunek zawleczony rozprzestrzeni³ siê tak¿e w Ameryce Po³udniowej, Australii i Nowej Zelandii, a nawet w niektórych rejonach Ameryki Po³udniowej. W Polsce jest stosunkowo rzadki.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Rolina dwuletnia

Rolina jednoroczna

Rolina uprawiana

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo³ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz±d), Arabis(Gêsiówka), Draba(G³odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosnówka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny), Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska), Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista), Sinapis alba(Gorczyca bia³a), Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy), Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata), Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa), Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na), Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na), Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz±d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata),
Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa),
Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na),
Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),