Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Salwinia p³ywaj±ca (Ang: Floating fern, (Du: Gemeiner Schwimmfarn, ac: Salvinia natans)
-
Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Podkrólestwo naczyniowe
Klad monilofity
Klasa paprocie
Rz±d salwiniowce
Rodzina salwiniowate
Rodzaj salwinia
Gatunek salwinia p³ywaj±ca

Nazewnictwo

Salwinia p³ywaj±ca (Salvinia natans) – paproæ wodna, jedyny przedstawiciel tego rodzaju i rodziny salwiniowatych rosn±cy w stanie dzikim w Polsce, gdzie wystêpuje niezbyt czêsto w zbiornikach wodnych na ni¿u. Inne gatunki tego rodzaju spotykane s± w tropikach, gdzie zarastaj± niekiedy zwartym kobiercem powierzchniê wód.

Morfologia:

Pokrój
Pêdy osi±gaj± 3-10 (20) cm d³ugo¶ci i p³ywaj± na powierzchni wody.
Li¶cie
U³o¿one w okó³kach po trzy i wykszta³cone dwojako (heterofilia): rosn±ce w parach li¶cie nawodne s± p³askie i eliptyczne, li¶æ podwodny jest pociêty na 3-8 nitkowate odcinki przypominaj±ce korzenie. Li¶cie p³ywaj±ce maj± 5-15 mm d³ugo¶ci, do 10 mm szeroko¶ci i osadzone s± na krótkich ogonkach. U nasady sercowate, na szczycie czasem wyciête. Na powierzchni tych li¶ci wyra¼nie widoczny jest nerw ¶rodkowy, poza tym powierzchnia pokryta jest brodawkowatymi wypuk³o¶ciami osi±gaj±cymi 0,8 mm wysoko¶ci, z których wyrastaj± 3-4 wielokomórkowe, ³ukowato zagiête w³oski. W³oski te utrzymuj± powietrze przy powierzchni li¶cia, dziêki czemu woda jej nie zwil¿a. Zarodnie (makro- i mikrosporangia) zebrane s± w kupki zamkniête w kulistym tworze zwanym sporokarpem o ¶rednicy do 3 mm. Makro- i mikrosporangia znajduj± siê w ró¿nych sporokarpach, które jednak maj± taki sam wygl±d. Zawijka sporokarpów otacza ca³kowicie zarodnie i jest dwuwarstwowa. Miêdzy warstwami zawijki znajduje siê przestwór powietrzny u³atwiaj±cy unoszenie siê paproci na powierzchni wody. Sporokarpy wykszta³caj± siê w liczbie 3-8 u nasady li¶cia podwodnego.
Korzeñ
Brak, jego funkcje przejmuje jeden z li¶ci z ka¿dego okó³ka.
Gatunki podobne
W ofercie handlowej czêsto mylony z podobn± Salvinia minima, nierzadko tak¿e z mniej podobnymi innymi gatunkami tego rodzaju.

Biologia i ekologia:

Salwinia p³ywaj±ca jest ro¶lin± jednoroczn± i ró¿nozarodnikow±, dlatego w jednych sporokarpach powstaj± zarodniki ¿eñskie, w innych mêskie. Zarodnikowanie nastêpuje w miesi±cach od sierpnia do pa¼dziernika, po czym pêdy zamieraj±. W³oski na powierzchniach li¶ci od³amuj± siê i ro¶lina opada na dno zbiornika. Sporokarp stanowi±cy formê przetrwalnikow± ro¶liny spêdza zimê le¿±c na osadach dennych. Po rozpadniêciu siê jego ¶cian zarodniki wyp³ywaj± na powierzchniê wody, gdzie powstaj± przedro¶la. Po zap³odnieniu powstaje na przedro¶lu zarodek, z którego wyrasta nowa ro¶lina. W ci±gu sezonu wegetacyjnego rozmna¿a siê przez podzia³ pêdu. 2n = 8, 18.

Gatunek ten wystêpuje g³ównie w wodach stoj±cych – w starorzeczach, stawach, rowach, wchodz±c w sk³ad zbiorowisk pleustonowych. Na obszarach upraw ry¿u pojawia siê czasem masowo na polach ry¿owych. Traktowany jest jako wska¼nik spokojnej wody. Liczebno¶æ jej w kolejnych latach wykazuje bardzo du¿e wahania, w niektórych latach pojawia siê masowo zarastaj±c rozleg³e przestrzenie akwenów. Gatunek charakterystyczny dla zespo³u Spirodelo-Salvinietum natantis.

Salwinia jest bardzo chêtnie zjadana przez ptaki wodno-b³otne.

Zastosowanie:

Ze wzglêdu na rzadko¶æ wystêpowania i ochronê prawn± w Polsce jest w zasadzie pozbawiona zastosowañ praktycznych. Bywa czasem spotykana w akwariach, do których trafia wraz z od³owionym planktonem. Bywa hodowana w stawach i oczkach wodnych, zw³aszcza poza Polsk±.

Zagroenia i ochrona:

Salwinia p³ywaj±ca jest w Polsce ro¶lin± chronion± ¶ci¶le. Ro¶lina umieszczona na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wymarcie (kategoria zagro¿enia V). Gatunek ten jest rzadki w wielu obszarach Europy, w S³owenii, W³oszech i na Ukrainie uznany za zagro¿ony. Zagro¿enie dla niego stanowi zanieczyszczenie wód, wysychanie zbiorników, regulacja rzek zwi±zana z niszczeniem starorzeczy.

Zasig wystpowania:

Gatunek szeroko rozpowszechniony w Eurazji. Najdalej na wschodzie wystêpuje na Jawie, Pó³wyspie Malajskim, w Chinach i Japonii. Zasiêg obejmuje ca³± Azjê od Syberii na pó³nocy (siêga 58° N), do Indii na po³udniu. Przez Bliski Wschód siêga do krajów Afryki pó³nocnej oraz Europy. Tu gatunek ten spotykany jest g³ównie w po³udniowo-wschodniej i centralnej czê¶ci kontynentu. Pó³nocna granica zasiêgu przebiega przez Bia³oru¶, Polskê i Niemcy. Na zachodzie gatunek ten siêga³ po Hiszpaniê, Francjê i Belgiê, przy czym w dwóch ostatnich krajach, gatunek ten ju¿ wymar³. Salwinia p³ywaj±ca zawleczona zosta³a tak¿e do Ameryki Pó³nocnej, gdzie wystêpuje w pó³nocno-wschodnich stanach USA. Na Florydzie jest gatunkiem zakazanym do uprawy ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ zawleczenia inwazyjnego. W Polsce gatunek najwiêcej stanowisk ma na ¦l±sku Górnym i Dolnym oraz wzd³u¿ dolin Odry i Wis³y. Poza tymi obszarami notowany jest bardzo rzadko. W polskiej czê¶ci Karpat w 2008 potwierdzono wystêpowanie tylko na kilku stanowiskach na Pogórzu Cieszyñskim, kilku stanowiskach na Pogórzu ¦l±skim, dwóch na Pogórzu Wielickim i jednym w Kotlinie Jasielsko-Kro¶nieñskiej.

Inne:

Nadaje siê do uprawy w zbiornikach s³onecznych lub w pó³cieniu. W przypadku zbytniego namno¿enia siê – nadmiar osobników wy³owiæ siatk±. W regionach z mro¼nymi zimami, nale¿y wy³owiæ przed zim± przynajmniej czê¶æ osobników z oczka wodnego i przechowaæ w p³ytkim zbiorniku (np. akwarium) usytuowanym w miejscu jasnym i nie nara¿onym na mróz. Problemu nie stanowi± w uprawie szkodniki i choroby.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Rolina cieniolubna

Stanowisko soneczne

Rolina jednoroczna

Do oczka wodnego

-

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Monday July 20, 2015 22:20)

Salwinia p³ywaj±ca m - Mogê podaæ stanowiska z nad Sanu, Stalowa Wola, Nisko choæ jedno z nich jest oddalone od Sanu ko³o 2,5 km.
Ryszard Giebu³towicz - g__r@wp.pl


Zdjcia


Wsplne cechy dla Salviniales (salwiniowce)

- Rolina chroniona
- Zagroone wyginiciem
- Cieniolubna
- Lubice soce
- Jednoroczne
- Do oczkwa wodnego
- Blaszki licia eliptyczne
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty


RZD Salviniales (salwiniowce) -ilo 1
Salvinia natans(Salwinia p³ywaj±ca),