Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Sa³atnica le¶na( (Du: Hainsalat, ac: Aposeris foetida)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj sa³atnica
Gatunek sa³atnica le¶na

Nazewnictwo

Sa³atnica le¶na (Aposeris foetida (L.) LESS) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny astrowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina rozetowa tworz±ca pêdy o silnie skróconych miêdzywê¼lach z jasno¿ó³tym lub z³ocisto¿ó³tym kwiatostanem.
£odyga
Bezlistna, podnosz±ca siê, pusta w ¶rodku (dêta) g³±bik, pocz±tkowo we³ni¶cie ow³osiona, pó¼niej g³adka, zielona lub jasno br±zowa. Ro¶lina wypuszcza od jednej do kilku ³odyg, które osi±gaj± wysoko¶æ od 10 do 20 cm.
Li¶cie
Odziomkowe, zebrane w rozetê, g³êboko pierzasto wciête, pod³u¿ne, l¶ni±ce, nagie. Brzegi nierówne i nieregularnie z±bkowane, ze szpiczastymi odcinkami i têpymi lub zaokr±glonymi wciêciami. Przez ¶rodek li¶cia biegnie g³ówna ¿y³a mleczna z mlecznym sokiem. Blaszki li¶ciowe zielone lub ¿ó³tozielone o d³ugo¶ci do 10 cm.
Kwiaty
Jêzyczkowe tworz±ce po jednym koszyczku na ka¿dym g³±biku. Kosze kwiatowe o ¶rednicy od 2,5 do 4 cm. Okrywa koszyczka z³o¿ona z kilku szeregów jajowatych lub lancetowatych listków. Ich charakterystyczn± cech± jest odginanie siê w dó³ zewnêtrznych listków okrywy w czasie kwitnienia. P³atki korony zro¶niête, jasno¿ó³te lub z³ocisto¿ó³te. Kwiatostan osi±gaj±c dojrza³o¶æ zmienia siê w dmuchawiec.
Owoce
¯eberkowane i pokryte brodawkami nie³upki z d³ugim dzióbkiem (d³u¿szym od owocu). Owoce zebrane s± w owocostanie (dmuchawcu) tworz±cym puszyst± kulê, ka¿dy posiada niewielki, parasolowaty aparat lotny powsta³y z puchu kielichowego, zwiêkszaj±cy powierzchniê lotn±. Przez wiatr przenoszone s± na dalekie odleg³o¶ci.
Korzeñ
Korzeñ, spichrzowy, tworz±cy rozga³êzienia.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, autotrof, hemikryptofit (p±czki zimuj±ce znajduj± siê na poziomie ziemi). Kwitnie w okresie od czerwca do sierpnia. Odporna na niesprzyjaj±ce warunki, dobrze znosi cieñ i mrozy.
Siedlisko
Ro¶nie w lasach li¶ciastych (d±browy, gr±dy, buczyny, ³êgi) w ni¿szych partiach górskich, na stanowiskach na glebach przeciêtnie wilgotnych lub wilgotnych, umiarkowanie ¿yznych lub ¿yznych, o pod³o¿u wapiennym. Preferuje stanowiska umiarkowanie zacienione, umiarkowanie ch³odne warunki mikroklimatyczne
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny (Ch.) dla rzêdu (Fagetalia sylvaticae) nale¿±cego do klasy europejskich mezo- i eutroficznych lasów li¶ciastych. Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu.
Cechy fitochemiczne
Wszystkie czê¶ci ro¶liny zawieraj± sok mleczny o nieprzyjemnym zapachu.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje naturalnie w Europie. Wystêpuje we florze Polski i nale¿y do ro¶lin rzadkich. W Polsce jest gatunkiem wystêpuj±cym na stanowiskach naturalnych w po³udniowo-wschodniej Polsce. Gatunek wschodniokarpacki, takson reglowy.

Inne:

Kwiat podobny do mniszka lekarskiego.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina pachnca

Rolina cieniolubna

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),