Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Sasanka alpejska (Ang: Alpine pasqueflower, (Du: Alpen-Kuhschelle, £ac: Anemone alpina)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj sasanka
Gatunek sasanka alpejska

Nazewnictwo

Sasanka alpejska, s. bia³a (Anemone alpina L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny jaskrowatych.

Wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych gatunek ten w¬≥¬Īczony zosta¬≥ do rodzaju Anemone i ma nazw√™ Anemone alpina L..

Synonimy:

Anemone alpicola Rouy & Foucaud

Anemone baldensis Lam. Synonym

Anemone burseriana Scop.

Anemone flemmensis Scop.

Anemone grandiflora Hoppe ex Rchb.

Anemone micrantha Steud. [Invalid]

Anemone millefoliata Bertol.

Anemone myrrhidifolia Vill.

Anemone sulphurea L.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre

Krytyczna lista ro¬∂lin naczyniowych Polski podaje nazw√™ sasanka alpejska (Pulsatilla alba Rchb.), równocze¬∂ni√™ nazw√™ (Pulsatilla alpina (L.) Delarbre) uznaj¬Īc za jej synonim.

Morfologia:

£odyga
Jest charakterystycznie, jedwabi¬∂cie ow¬≥osiona i osi¬Īga wysoko¬∂√¶ do 30 cm. Powy¬Ņej po¬≥owy jej wysoko¬∂ci wyrastaj¬Ī z niej 3 listki.
Li¶cie
Li¬∂cie odziomkowe wyrastaj¬Ī w rozetce, blisko ziemi. S¬Ī intensywnie zielone, z d¬≥ugimi ogonkami li¬∂ciowymi, podwójnie trójdzielne i g¬≥√™boko wcinane. Ogonki li¬∂ciowe s¬Ī silnie ow¬≥osione. Oprócz li¬∂ci odziomkowych wyst√™puj¬Ī jeszcze na ¬≥odydze 3 li¬∂cie ¬≥odygowe w jednym okó¬≥ku. S¬Ī one podobne kszta¬≥tem do li¬∂ci odziomkowych, lecz nie posiadaj¬Ī ogonków i s¬Ī mniejsze. Jesieni¬Ī wszystkie li¬∂cie zmieniaj¬Ī barw√™, podobnie, jak li¬∂cie drzew. Mo¬Ņna wówczas zobaczy√¶ ca¬≥a gam√™ kolorów; od czerwonego do fioletowego.
Kwiaty
Z ka¬Ņdej ¬≥odygi, na jej wierzcho¬≥ku, wyrasta tylko jeden, ¬≥adny kwiat, osi¬Īgaj¬Īcy wielko¬∂√¶ 2,5 – 4, 5 cm. Nie jest on zró¬Ņnicowany na kielich i koron√™. Ma ¬∂nie¬Ņnobia¬≥¬Ī barw√™ i podzielony jest na 6 dzia¬≥ek okwiatu (czasami, rzadko zdarza si√™ 8). Dolna cz√™¬∂√¶ kwiatu jest niebieskoszara i ow¬≥osiona. Wewn¬Ītrz kwiatu liczne, ¬Ņó¬≥tej barwy pr√™ciki i s¬≥upki, u¬≥o¬Ņone spiralnie.
Owoc
Zbiór nie¬≥upek posiadaj¬Īcych d¬≥ugie, ow¬≥osione wyrostki. Po przekwitni√™ciu owocostan sasanki tworzy bardzo charakterystyczn¬Ī, puszyst¬Ī kulk√™.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do czerwca, wytwarzaj¬Īc du¬Ņo py¬≥ku i nektaru. Kwiaty zapylane s¬Ī przez b¬≥onkówki, owoce rozsiewane s¬Ī przez wiatr.
Siedlisko
Ro¬∂nie w szczelinach skalnych, je¬∂li tylko jest tam troch√™ próchnicy, w borówczyskach, w murawie na zboczach gór. Preferuje pod¬≥o¬Ņe granitowe. Gatunek ¬∂wiat¬≥olubny. W Tatrach ro¬∂nie od wysoko¬∂ci 830 m n.p.m., a¬Ņ po 2300 m n.p.m., na Babiej Górze od 1415 po 1725. G¬≥ównie wyst√™puje w pi√™trze halnym.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla zespo³u Oreochloo distichae-Juncetum trifidi.
Cechy fitochemiczne
Ro¬∂lina truj¬Īca. Jak inne gatunki sasanek jest lekko truj¬Īca. Powoduje md¬≥o¬∂ci i odurzenie, pobudzenie i parali¬Ņ o¬∂rodkowego uk¬≥adu nerwowego.

Zastosowanie:

Jest uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna. Szczególnie nadaje si√™ do ogrodów skalnych, ale mo¬Ņe by√¶ uprawiana równie¬Ņ na rabatach i na obwódkach rabat. Jej walorami s¬Ī ¬≥adne kwiaty, wczesny i do¬∂√¶ d¬≥ugi okres kwitnienia, ozdobne s¬Ī tak¬Ņe owocostany po przekwitni√™ciu ro¬∂liny. Ma inne, ni¬Ņ pozosta¬≥e sasanki wymagania, w odró¬Ņnieniu od nich bowiem potrzebuje bowiem kwa¬∂nego pod¬≥o¬Ņa z torfu kwa¬∂nego, gliny i piasku. Stanowisko mo¬Ņe by√¶ s¬≥oneczne lub pó¬≥cieniste. Rozmna¬Ņa si√™ j¬Ī przez wysiew nasion do doniczek z kwa¬∂nym pod¬≥o¬Ņem i wystawionych na dzia¬≥anie ¬∂niegu i mrozu.

ZagroŅenia i ochrona:

W Polsce gatunek obj√™ty ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Nie jest zagro¬Ņony. Niemal wszystkie jego stanowiska znajduj¬Ī si√™ w 3 górskich parkach narodowych: babiogórskim. karkonoskim i tatrza√Īskim.

ZasiÍg wystÍpowania:

Typowy gatunek górski. Ro¬∂nie w górach Po¬≥udniowej i ¬¶rodkowej Europy oraz na Kaukazie. W Polsce wyst√™puje w Sudetach (Góry Izerskie i Karkonosze), na Babiej Górze i w Tatrach.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),