Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Sasanka ³±kowa (Ang: Small Pasque Flower, (Du: Wiesen-Kuhschelle, ac: Pulsatilla pratensis)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj sasanka
Gatunek sasanka ³±kowa

Nazewnictwo

Sasanka ³±kowa (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) – gatunek ro¶liny wieloletniej, nale¿±cy do rodziny jaskrowatych.

Morfologia:

£odyga
Silnie ow³osiony d³ugimi, bia³ymi w³oskami, wzniesiony g³±bik o wysoko¶ci 10–20 cm. W czasie dojrzewania owoców wyd³u¿a siê do 35 cm.
Li¶cie
Odziomkowe s± pierzastosieczne, z³o¿one z d³ugich, w±skich odcinków. Rozwijaj± siê pó¼niej ni¿ g³±bik. Pod kwiatami posiada jeszcze trzy przysadki – siedz±ce listki podzielone na równow±skie ³atki.
Kwiat
Dzwonkowate, pojedyncze kwiaty o d³ugo¶ci 3–5 cm, zwieszone. Okwiat z³o¿ony z 6 dzia³ek o szaro-fioletowym kolorze. Wewn±trz niego liczne s³upki i prêciki. M³ode p±czki s± okryte d³ugimi, bia³ymi w³oskami.
Owoc
Nie³upki z d³ug± pierzast± o¶ci±, która pe³ni rolê aparatu lotnego, nasiona rozsiewane s± bowiem przez wiatr. W czasie dojrzewania liczne nie³upki tworz± charakterystyczny owocostan – puszyst± kulkê.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: ¶wietliste, suche zbocza, s³oneczne obrze¿a lasów i zaro¶li. Kwitnie od marca do kwietnia, czasami powtórnie zakwita jesieni±. Ro¶lina nie wytwarza nektaru, ale jest chêtnie odwiedzana przez owady dokonuj±ce zapylenia krzy¿owego, gdy¿ wytwarza bardzo du¿o py³ku. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr. Liczba chromosomów 2n = 16, 32.

Zmiennos:

Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych gatunek ten w³±czony zosta³ do rodzaju Anemone i ma nazwê Anemone pratensis L. Sp. pl. 1:539. 1753.
Tworzy mieszañce z sasank± otwart±, s. wiosenn± i s. zwyczajn±.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±. W Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski jest umieszczona w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie (kategoria zagro¿enia V). ¬ród³em zagro¿enia dla tej ro¶liny jest zarastanie muraw, na których wystêpuje, przez drzewa i krzewy oraz wy¿sze trawy, a tak¿e zaorywanie ich. Nie jest jednak powa¿niej zagro¿ona, ostatnio nawet rozprzestrzenia siê i zajmuje nowe siedliska.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w stanie dzikim w niemal ca³ej Europie (z wyj±tkiem Europy Zachodniej). W Polsce w stanie dzikim jest rzadka. Mo¿na j± spotkaæ na ni¿u oraz w po³udniowym pasie wy¿yn.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron

Stanowisko soneczne

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),