Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Siekiernica g√≥rska( (Du: Alpen-S√ľ√üklee, £ac: Hedysarum hedysaroides)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2014-06-23
Autor : Lena 2014-06-23

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj siekiernica
Gatunek siekiernica górska

Nazewnictwo

Siekiernica górska (Hedysarum hedysaroides) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny bobowatych. 

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pojedyncza, prawie naga, jedynie w nasadach li¶ci jest nieco ow³osiona. Wysoko¶æ 10-30 cm.
Li¶cie
Nieparzystopierzastodzielne, z¬≥o¬Ņone z 5-9 par pod¬≥ugowatych listków. Posiadaj¬Ī przylistki, które po przeciwnej stronie li¬∂ci zrastaj¬Ī si√™ w pochewk√™ z dwoma z¬Ībkami.
Kwiaty
Motylkowe, zebrane w do¬∂√¶ lu¬ľne grono wyrastaj¬Īce na d¬≥ugich, wzniesionych szypu¬≥kach z k¬Ītów li¬∂ci. Du¬Ņe grzbieciste kwiaty (do 2 cm d¬≥ugo¬∂ci) zwisaj¬Ī na krótkich szypu¬≥kach. Kielich zros¬≥odzia¬≥kowy z 5 ostrymi z¬Ībkami, fioletowo nabieg¬≥y. Korona o fioletowo-purpurowym kolorze, o budowie typowej dla ro¬∂lin motylkowych. Jej ¬≥ódeczka jest zaokr¬Īglona na szczycie. Szyjka s¬≥upka jest ostro za¬≥amana, pr√™cik znajduj¬Īcy si√™ przed ¬Ņagielkiem jest wolny.
Owoc
Str¬Īk z¬≥o¬Ņony z 2-5, wyra¬ľnie poprzecznie przew√™¬Ņonych i w¬Īsko oskrzydlonych cz¬≥onów.
Korze√Ī
Rozga¬≥√™ziony, wrastaj¬Īcy do 1 m g¬≥√™boko¬∂ci w g¬≥¬Īb gleby.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina. Ro¬∂lina miododajna, kwitnie od lipca do sierpnia, jest owadopylna.
Siedlisko: murawy, pó¬≥ki skalne, hale. G¬≥ównie na pod¬≥o¬Ņu wapiennym (ro¬∂lina umiarkowanie wapniolubna, unika silnie zwapnowanych gleb), tylko wyj¬Ītkowo spotka√¶ j¬Ī mo¬Ņna na pod¬≥o¬Ņu granitowym. W Tatrach wyst√™puje od pi√™tra kosówki do pi√™tra alpejskiego.
Fitosocjologia: w klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Festuca versicoloris-Seslerietum.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina bardzo cenna rolniczo, jako ro¬∂lina pastewna. Jest przez Uni√™ Europejsk¬Ī wprowadzana do uprawy jako ro¬∂lina rolnicza.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w górach Europy, Kaukazu i Turcji. Ro¬∂lina górska, w Polsce wyst√™puje wy¬≥¬Īcznie w Tatrach i bardzo rzadko w Karkonoszach. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Ro∂lina miododajna

Ro∂lina uprawiana

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),