Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Skalnica gronkowa (Ang: White Mountain saxifrage, (Du: Rispen-Steinbrech, £ac: Saxifraga paniculata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-05-30
Autor : Lena 2014-05-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj skalnica
Gatunek skalnica gronkowa

Nazewnictwo

Skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny skalnicowatych.

Morfologia:

Pokrój
Typowa ro¬∂lina poduszkowa, tworz¬Īca silnie zbite, niziutkie darnie.
£odyga
Wzniesione, s¬≥abo ulistnione i nierozga¬≥√™zione ¬≥ody¬Ņki kwiatostanowe osi¬Īgaj¬Ī wysoko¬∂√¶ do 40 cm.
Li¶cie
Grube, sinawozielonej barwy, d¬≥ugo¬∂ci 1-5 cm, owalne i wyd¬≥u¬Ņone, o drobno pi¬≥kowanych brzegach i orz√™sionej nasadzie. Szczyt li¬∂ci t√™py, lub zaostrzony. Li¬∂cie przy ziemi tworz¬Ī zbit¬Ī ró¬Ņyczk√™ li¬∂ciow¬Ī sk¬≥adaj¬Īc¬Ī si√™ z li¬∂ci i krótkich, p¬≥onnych ¬≥ody¬Ņek. Na górnej stronie li¬∂ci wyst√™puj¬Ī charakterystyczne, ma¬≥e do¬≥eczki, tzw. wypotniki, przez które ro¬∂lina wydala nadmiar przyswojonego z pod¬≥o¬Ņa w√™glanu wapnia. Wytr¬Īcaj¬Īcy si√™ z wody w√™glan wapnia osadza si√™ w postaci drobnych p¬≥ytek. Najwi√™ksze skupienie tych p¬≥ytek znajduje si√™ wokó¬≥ brzegów li¬∂ci, nadaj¬Īc im bia¬≥¬Ī barw√™. Li¬∂cie na ¬≥odydze kwiatostanowej s¬Ī mniejsze od li¬∂ci przyziemnej ró¬Ņyczki i bardziej wyd¬≥u¬Ņone. Ustawione s¬Ī naprzemianlegle, rzadko.
Kwiaty
Kwiaty zebrane w wiech√™ lub podbaldach na szczycie ¬≥ody¬Ņki kwiatostanowej. Wyrastaj¬Ī na d¬≥ugich szypu¬≥kach. Ich nagi kielich sk¬≥ada si√™ z 5 jajowatych dzia¬≥ek zielonej barwy, korona z 5 bia¬≥ych p¬≥atków 2-3 krotnie wi√™kszych od dzia¬≥ek kielicha, nakrapianych drobniutko czerwonymi plamkami. Wewn¬Ītrz okwiatu 10 pr√™cików i jeden s¬≥upek z dwoma szyjkami.
Owoc
Mieszki zawieraj¬Īce bardzo lekkie nasiona, wysypuj¬Īce si√™ przy drobnych nawet drganiach lub podczas wiatru.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina,chamefit. Kwitnie od czerwca do lipca, zapylana jest przez muchy.
Siedlisko: preferuje pod¬≥o¬Ņe wapienne, ale ro¬∂nie te¬Ņ na granicie. Jest gatunkiem arktyczno-alpejskim. Wyst√™puje g¬≥ównie na ska¬≥kach, piargach, niskich murawach, w kosówce. Jest wytrzyma¬≥a na susz√™ – w grubych li¬∂ciach magazynuje wod√™. Rozmna¬Ņa si√™ nie tylko przez nasiona, ale równie¬Ņ wegetatywnie – na krótkich roz¬≥ogach wytwarzane s¬Ī ró¬Ņyczki li¬∂ciowe, które mog¬Ī by√¶ roznoszone przez zwierz√™ta, wod√™ i wiatr. W Tatrach wyst√™puje od regla dolnego a¬Ņ po pi√™tro turniowe.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Saxifrago-Festucetum versicoloris i zwi¬Īzku zespo¬≥ów (All.) Potentillion caulescentis.
Liczba chromosomów 2n= 28.

Zastosowanie:

Jest uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna. Szczególnie nadaje si√™ do alpinarium, gdzie mo¬Ņe by√¶ uprawiana nie tylko w gruncie, ale równie¬Ņ w szczelinach ska¬≥, na murkach. Wymaga przepuszczalnej gleby o odczynie zasadowym ( z dodatkiem wapieni) oraz s¬≥onecznego stanowiska. W uprawie oprócz formy typowej wyst√™puj¬Ī kultywary ró¬Ņni¬Īce si√™ wielko¬∂ci¬Ī i barw¬Ī kwiatów, np. `Rosea` ma jaskrawe, bladoró¬Ņowe kwiaty, `Minima` to forma kar¬≥owa o bardzo ma¬≥ym wzro¬∂cie[5]. Rozmna¬Ņa si√™ j¬Ī z nasion lub przez podzia¬≥ darni (jesieni¬Ī).

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Zagro¬Ņeniem jest naturalna sukcesja ekologiczna, w wyniku której skalnica gronkowa zostaje zag¬≥uszona przez inne ro¬∂liny oraz wykopywanie jej okazów do sadzenia w ogródkach przydomowych. Wed¬≥ug ¬¶wiatowej Unii Ochrony Przyrody gatunek zagro¬Ņony (kategoria zagro¬Ņenia LR).

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Azji (Iran, Turcja, Kaukaz) i we wschodniej, ¬∂rodkowej i po¬≥udniowej Europie. W Polsce wyst√™puje w Tatrach, w Pieninach, na Babiej Górze i na Podhalu, gdzie schodzi z gór wzd¬≥u¬Ņ dolin rzek. W Tatrach jest pospolita. Rzadko spotykana jest te¬Ņ w Bieszczadach. Poza tym obszarem spotyka si√™ j¬Ī rzadko, tylko na pojedynczych stanowiskach na Wy¬Ņynie Krakowsko-Cz√™stochowskiej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Ro∂lina uprawiana

Chamefit zdrewnia≥y

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo∂ś 10
Parnassia palustris (Dziewi√™ciornik b¬≥otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw¬≥√≥cznik ok√≥¬≥kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw¬≥√≥cznik k¬≥osowy), Chrysosplenium alternifolium(¬¶ledziennica skr√™tolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica tr√≥jpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¬∂nie¬Ņna), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo∂ś 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¬∂nie¬Ņna),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),