Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Skalnica seledynowa( (Du: Blaugr√ľner Steinbrech, £ac: Saxifraga caesia)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-05-21
Autor : Lena 2014-05-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj skalnica
Gatunek skalnica seledynowa

Nazewnictwo

Skalnica seledynowa (Saxifraga caesia L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny skalnicowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina poduszkowa tworz¬Īca zbite, pó¬≥kuliste poduszki o wysoko¬∂ci 4-12 cm, sk¬≥adaj¬Īce si√™ z licznych ró¬Ņyczek li¬∂ciowych. Maj¬Ī one seledynow¬Ī barw√™ (st¬Īd gatunkowa nazwa ro¬∂liny) i s¬Ī twarde. Wi√™kszo¬∂√¶ tych ró¬Ņyczek jest p¬≥onna, z nielicznych tylko wyrastaj¬Ī ¬≥odygi kwiatowe.
£odyga
Wyrastaj¬Īce z poduszki wzniesione ¬≥ody¬Ņki kwiatowe o wysoko¬∂ci do 10 cm. S¬Ī wiotkie, smuk¬≥e i s¬≥abo ulistnione. Wyrastaj¬Ī pojedynczo z k¬Ītów li¬∂ci ró¬Ņyczki.
Li¶cie
Li¬∂cie tworz¬Īce poduszk√™ maj¬Ī elipsowaty kszta¬≥t, s¬Ī ca¬≥obrzegie, lekko zaostrzone, do¬≥em orz√™sione i ¬≥ukowato odgi√™te w dó¬≥. Na brzegach posiadaj¬Ī po 5-7 wypotników. To w¬≥a¬∂nie wydzielany przez te wypotniki w√™glan wapnia nadaje poduszce seledynow¬Ī barw√™. Listki wyrastaj¬Ī bardzo g√™sto na p√™dzie, dachówkowato zachodz¬Īc na siebie. Na ¬≥ody¬Ņkach kwiatowych skr√™tolegle wyrastaj¬Ī tylko 2-4 lancetowate li¬∂cie. S¬Ī one d¬≥u¬Ņsze od li¬∂ci tworz¬Īcych poduszk√™.
Kwiaty
Pojedyncze, lub zebrane w kilkukwiatowy kwiatostan na szczycie ¬≥odygi. S¬Ī to kwiaty promieniste, maj¬Ī 5-krotny kielich o t√™pych i gruczo¬≥owato ow¬≥osionych dzia¬≥kach. Korona o ¬∂rednicy ok. 1 cm sk¬≥ada si√™ z 5 mlecznobia¬≥ych p¬≥atków 2-3 razy d¬≥u¬Ņszych od dzia¬≥ek. W ¬∂rodku kwiatu 1 s¬≥upek i 10 pr√™cików.
Owoc
P√™kaj¬Īca na dwie cz√™¬∂ci torebka. Nasiona drobne, ciemne.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina: Kwitnie od czerwca do lipca. Hemikryptofit.
Siedlisko: ska¬≥y, piargi, wyle¬Ņyska, niskie murawy. Wy¬≥¬Īcznie na pod¬≥o¬Ņu wapiennym. W Tatrach wyst√™puje od regla dolnego po pi√™tro halne, wyj¬Ītkowo dochodzi nawet do 2150 m n.pm. G¬≥ówny obszar jej wyst√™powania stanowi pi√™tro kosówki i pi√™tro halne.
Fitosocjologia: gatunek charakterystyczny dla Ass. Caricetum firmae.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce ze skalnic¬Ī nakrapian¬Ī.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Alpach, Apeninach, Górach Iliryjskich, Pirenejach i Karpatach Zachodnich. W Polsce wy¬≥¬Īcznie w Tatrach (ro¬∂lina tatrza√Īska).

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo∂ś 10
Parnassia palustris (Dziewi√™ciornik b¬≥otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw¬≥√≥cznik ok√≥¬≥kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw¬≥√≥cznik k¬≥osowy), Chrysosplenium alternifolium(¬¶ledziennica skr√™tolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica tr√≥jpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¬∂nie¬Ņna), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo∂ś 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¬∂nie¬Ņna),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),