Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Skalnica ¶nie¿na (Ang: Snow saxifrage,( ac: Saxifraga nivalis)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.


Przyrodnicy z Ogrodu Botanicznego we Wroc³awiu rozmno¿yli w uniwersyteckim laboratorium metod± in vitro Skalnicê ¶nie¿n± Saxifraga nivalis z kilku li¶ci przywiezionych ze ¦nie¿nych Kot³ów. Obecnie jest w szkó³ce kilkaset sadzonek, które zostan± wysadzone.
Avatar


Autor : Lena
2014-04-26
Autor : Lena 2014-04-26

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj skalnica
Gatunek skalnica ¶nie¿na

Nazewnictwo

Skalnica ¶nie¿na (Saxifraga nivalis) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny skalnicowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina darniowa, skalna jej pêdy tworz± skupienia.
£odyga
Ze zwartej poduszki li¶ci, wyrastaj± do góry nieulistnione pojedyncze, ow³osione ³odygi kwiatowe. Osi±gaj± wysoko¶æ do 15 cm.
Li¶cie
¯ywozielone, krótkoogonkowe, gêsto osadzone wyrastaj± okó³kowo tu¿ przy ziemi, tworz±c poduszkê. S± one do¶æ grube, miêsiste, ³opatowate, zwê¿aj±ce siê ku nasadzie. Cech± charakterystyczn± jest falisto wciêty brzeg blaszki. Pod ¿ywymi listkami zwykle jest pod¶ció³ka z listków uschniêtych.
Kwiaty
Pêdy kwiatowe wyrastaj± wy³±cznie z k±tów li¶ci. Na ich wierzcho³kach wyrasta kilka niepozornych bia³ych kwiatków zebranych w g³ówki.
Owoc
Torebka pêkaj±ca na szczycie. Ro¶lina wytwarza równie¿ rozmnó¿ki.

Biologia i ekologia:

Bylina. Ro¶lina górska, chamefit wystêpuj±ca na wysokogórskich skalnych pó³kach bazaltowych. W Karkonoszach wystêpuje w piêtrze subalpejskim. Spotkaæ j± mo¿na na pó³kach skalnych.Zagroenia i ochrona:

Gatunek bardzo rzadki. Informacje o stopniu zagro¿enia na podstawie:
Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin – gatunek krytycznie zagro¿ony (kategoria zagro¿enia CR).
Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski – gatunek wymieraj±cy, krytycznie zagro¿ony (kategoria zagro¿enia E).

Zasig wystpowania:

Jest jedn± z rzadkich ro¶lin wystêpuj±c± w Karkonoszach. Jest reliktem glacjalnym, który w okresie zlodowacenia przywêdrowa³ z pó³nocy. Pod wzglêdem rozmieszczenia ogólnego reprezentuje element arktyczny, a jedyne stanowisko oderwane od g³ównego zasiêgu znajduje siê w Ma³ym ¦nie¿nym Kotle w Karkonoszach.

Ciekawostki:


Przyrodnicy z Ogrodu Botanicznego we Wroc³awiu rozmno¿yli w uniwersyteckim laboratorium metod± in vitro Skalnicê ¶nie¿n± Saxifraga nivalis z kilku li¶ci przywiezionych ze ¦nie¿nych Kot³ów. Obecnie jest w szkó³ce kilkaset sadzonek, które zostan± wysadzone.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Prosty

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek zagroony

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopie zloenia licia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),