Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Skrytek polny( (Du: Gew√∂hnlicher Ackerfrauenmantel, £ac: Aphanes arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina ró¬Ņowate
Rodzaj skrytek
Gatunek skrytek polny

Nazewnictwo

Skrytek polny (Aphanes arvensis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny ró¬Ņowatych. Wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych jest to synonim gatunku Alchemilla arvensis.

Morfologia:

£odyga
Cienka, le¬Ņ¬Īca lub wzniesiona, szarozielona, rozga¬≥√™ziona. Wysoko¬∂√¶ 5-15 cm, rzadko do 30 cm.
Li¶cie
Jasnozielone, do 5 mm d¬≥ugo¬∂ci i 6 mm szeroko¬∂ci, 3-5 d¬≥oniastodzielne z klinowat¬Ī nasad¬Ī przechodz¬Īc¬Ī stopniowo w krótki ogonek (1-3 mm d¬≥ugo¬∂ci). Maj¬Ī z¬Ībkowane i orz√™sione brzegi i s¬Ī szarozielone. Przylistki palczastowcinane o trójk¬Ītnie pod¬≥ugowatych odcinkach.
Kwiaty
Wyrastaj¬Ī p√™czkami w k¬Ītach li¬∂ci. S¬Ī drobne (¬∂rednica 1,5-2 mm, d¬≥ugo¬∂√¶ do 1,2 mm) i zielone. Kielich i kieliszek 4-dzia¬≥kowy (dzia¬≥ki kielicha 3-4 razy d¬≥u¬Ņsze od kieliszka). Kwiaty maj¬Ī jeden s¬≥upek i tylko jeden pr√™cik, co jest rzadko¬∂ci¬Ī w¬∂ród ro¬∂lin kwiatowych. Korony brak
Owoc
Drobny orzech o gruszkowatym kszta³cie, do 1,8 mm d³ugo¶ci, ukryty w kielichu.
Siewka
Li¬∂cienie okr¬Īg¬≥e, zielone, wyrastaj¬Īce na cienkich ogonkach o tej samej d¬≥ugo¬∂ci. Podli¬∂cieniowa ¬≥ody¬Ņka jest naga, krótka i pocz¬Ītkowo jasnofioletowa. Wyrastaj¬Īce skr√™tolegle li¬∂cie tworz¬Ī rozet√™. Pierwszy li¬∂√¶ jest 3-dzielny o równow¬Īskich ¬≥atkach.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Siedlisko: pola uprawne, na których jest chwastem, ale ma¬≥o uci¬Ī¬Ņliwym, nie stwarzaj¬Īcym wi√™kszego problemu. Wyst√™puje g¬≥ównie w zbo¬Ņach ozimych. Poza tym rzadko na przydro¬Ņach i nieu¬Ņytkach. Preferuje gleby piaszczyste, bardzo kwa¬∂ne i ubogie. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla SAll. Aphanenion arvensis i Ass. Aphano-Matricarietum. Ro¬∂lina samopylna, kwitnie od maja do wrze¬∂nia.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce ze skrytkiem drobnoowockowym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Europie, w Azji Zachodniej i na Kaukazie. We florze Polski jest archeofitem. Do¬∂√¶ pospolicie wyst√™puje na zachodzie, pó¬≥nocy i po¬≥udniu kraju, rzadziej w Polsce centralnej i wschodniej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Ro∂lina jednoroczna

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),