Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Smó³ka pospolita (Ang: Sticky catchfly, (Du: Gewöhnliche Pechnelke, ac: Viscaria vulgaris)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-30
Autor : Lena 2014-01-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d go¼dzikowce
Rodzina go¼dzikowate
Rodzaj smó³ka
Gatunek smó³ka pospolita

Nazewnictwo

Smó³ka pospolita, firletka lepka (Viscaria vulgaris Röhl.) – gatunek ro¶liny z rodziny go¼dzikowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina o wysoko¶ci do 60 cm, przypominaj±ca wygl±dem firletkê poszarpan±. Pod ziemi± posiada k³±cze.
£odyga
Wzniesiona, o wysoko¶ci 15-75 cm. £odygi poni¿ej wêz³ów pokryte lepk± wydzielin±, do której czêsto przyklejaj± siê mrówki oraz inne owady.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwlegle, dolne li¶cie ³opatkowate, górne równow±skie. Wszystkie li¶cie ca³obrzegie, nagie, ewentualnie orzêsione tylko w nasadzie.
Kwiaty
Zebrane w wiechê. Kwiaty promieniste, 5-krotne. Kielich 10-nerwowy, o dzia³kach zro¶niêtych w d³ug± rurkê. P³atki czerwone, ca³obrzegie lub p³ytko wyciête (to najbardziej charakterystyczna cecha ró¿ni±ca smó³kê od firletki poszarpanej) z niewielkim przykoronkiem. Wewn±trz kwiatów 10 prêcików i pojedynczy, górny s³upek o d³ugiej szyjce i 5 znamionach. Zdarzaj± siê te¿ kwiaty wy³±cznie ¿eñskie lub wy³±cznie mêskie.
Owoce
Jajowata torebka z piêcioma przegrodami w dolnej czê¶ci. Nasiona sp³aszczone.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie na suchych ³±kach, na obrze¿ach lasów i w ¶wietlistych zaro¶lach. Kwitnie w maju i czerwcu. Przedpr±tne kwiaty zapylane s± przez motyle. Ro¶lina miododajna, nektar znajduje siê na dnie kwiatowym.

Zastosowanie:

Zastosowanie. Ze wzglêdu na ³adne kwiaty i obfite kwitnienie jest jest uprawiana na rabatach jako ro¶lina ozdobna. Uprawia siê g³ównie ozdobne kultywary: 'Alba', 'Feuer', 'Plena`, 'Schnee', 'Splendens', 'Thurnau'.

Zmiennos:

Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych gatunek ten w³±czony zosta³ do rodzaju lepnica (Silene) i ma nazwê Silene viscaria (L.) Jess. W innych jeszcze ujêciach zaliczony zosta³ do rodzaju firletka (Lychnis) jako firletka lepka (Lychnis viscaria L.).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w po³udniowej, wschodniej i ¶rodkowej Europie oraz w Turcji. W Polsce ¶rednio pospolity, g³ównie na ni¿u, jest równie¿ uprawiany.

Inne:

Uprawa. Jest w pe³ni mrozoodporna i ³atwa w uprawie. Najlepiej ro¶nie na ¿yznej i próchnicznej glebie i na stanowisku s³onecznym. Rozmna¿a siê j± przez nasiona lub przez podzia³ rozro¶niêtych kep.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Stanowisko soneczne

Na narabaty

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K±kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy), Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny), Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci±g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K±kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci±g pospolity),
Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),