Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Sparceta siewna (Ang: Common sainfoin, (Du: Saat-Esparsette, £ac: Onobrychis viciifolia)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz Ņe?.

Jest jedn¬Ī z ro¬∂lin, którym przypisywano nazw√™ dzi√™cielina wyst√™puj¬Īc¬Ī w poemacie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Avatar


Autor : Lena
2014-02-22
Autor : Lena 2014-02-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj esparceta (sparceta), (rzê¶nia)
Gatunek sparceta siewna

Nazewnictwo

Sparceta siewna, esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.) Рgatunek ro¶liny z rodziny bobowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina 40-70 cm wysoko¶ci.
£odyga
Wzniesiona, o dolnych mi√™dzywi√™¬ľlach wyra¬ľnie wyd¬≥u¬Ņonych, niezbyt silnie ow¬≥osiona. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 30-80 cm.
Li¶cie
Pierzaste, z¬≥o¬Ņone 6-12 pa pod¬≥ugowatych listków o szeroko¬∂ci 4-8 mm.
Kwiaty
Kwiatostany groniaste, wyd¬≥u¬Ņone. Kwiaty motylkowe, korona ró¬Ņowa, ciemniej pr¬Ī¬Ņkowana. Posiadaj¬Ī przysadki o d¬≥ugo¬∂ci 3-4 mm. Szypu¬≥a kwiatostanu 2-3 razy d¬≥u¬Ņsza od li¬∂cia.
Owoce
Okr¬Īg¬≥y, ow¬≥osiony str¬Īk z kolczasto z¬Ībkowan¬Ī grzbiecist¬Ī listewk¬Ī, przybieraj¬Īcy po dojrzeniu barw√™ s¬≥omkowoszar¬Ī. Wy¬≥uskane nasiona s¬Ī nerkowate, barwy ¬Ņó¬≥tej, do zielonkawobrunatnej. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ ok. 1 mm

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¬∂nie dziko na przydro¬Ņach, murawach. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea. Kwitnie od ko√Īca maja, oko¬≥o czterech tygodni. ¬Įeruj¬Ī na niej g¬Īsienice motyla modraszka gniadego.

Zastosowanie:

Uprawiana jest jako ro¬∂lina pastewna na pasz√™ dla byd¬≥a, przede wszystkim w postaci zielonki do bezpo¬∂redniego spasania, a tak¬Ņe do przyorania na nawóz zielony. Nadaje si√™ na gleby wapienne, nawet p¬≥ytkie i kamieniste. Znosi przymrozki do -5 °C i susz√™. Jest bardzo cenn¬Ī ro¬∂lin¬Ī na ¬∂cierniskowe poplony. Znajduje si√™ w rejestrze ro¬∂lin rolniczych Unii Europejskiej.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce ze sparcet¬Ī piaskow¬Ī.
Posiada kilka synonimów nazwy ¬≥aci√Īskiej: Hedysarum onobrychis L., Onobrychis sativa Lam., Onobrychis vulgaris Hill.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z po¬≥udniowo-wschodniej i ¬∂rodkowej Europy (Francja, Austria, Jugos¬≥awia, W√™gry, Czechy, S¬≥owacja, Rumunia, Bu¬≥garia) oraz Turcji. Jest uprawiana w wielu krajach ¬∂wiata. W Polsce wyst√™puje jako ro¬∂lina uprawna, cz√™sto dziczej¬Īca (kenofit).

Ciekawostki:

Jest jedn¬Ī z ro¬∂lin, którym przypisywano nazw√™ dzi√™cielina wyst√™puj¬Īc¬Ī w poemacie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),